Procena vrednosti nekretnina

Procena nekretnine, od­no­sno iz­ra­da ela­bo­ra­ta pro­ce­ne vred­no­sti ne­kret­ni­na ni­je ra­čun, već po­stu­pak gde se ko­ri­sti po­seb­na ve­šti­na, od­no­sno skup zna­nja ko­je pro­ce­ni­telj po­se­du­je ka­ko bi mo­gao na ba­zi svog is­ku­stva, a ko­ri­ste­ći na­uč­ne pri­stu­pe i me­to­do­lo­gi­je odre­di­ti i pred­vi­de­ti pro­daj­nu ce­nu ne­kret­ni­ne, te od­re­di­ti ko­je su mo­gu­će do­bi­ti, od­no­sno pri­ho­di ko­je ta ne­kret­ni­na u bu­du­ćem vre­me­nu mo­že do­ne­ti i sve to iz­ra­zi­ti u nov­cu.

Pro­ce­ni­telj vred­no­sti ne­kret­ni­ne ima za­da­tak da upo­tre­bom raz­li­či­tih me­to­do­lo­gi­ja pred­vi­di pro­daj­nu ce­nu ne­kret­ni­ne, ali ta­ko­đe i da od­re­di ko­je su mo­gu­će ko­ri­sti, od­no­sno pri­ho­di ko­ju ta ne­kret­ni­na u pred­vi­đe­nom vre­me­nu mo­že do­ne­ti, te da sve to iz­ra­zi u nov­cu.

Sajt je upisan 2011, фебруар 10. u 03:50

Kategorija: Portali za nekretnine

Tagovi: Nekretnine, procena vrednosti nekretnina, vrednost nekretnina

Komentari: Nema komentara »» Ostavite komentar

      

Pogledajte sve sajtove iz kategorije Portali za nekretnine

Pogledajte SVE KATEGORIJE

Slični sajtovi

Nema komentara

Još uvek nema komentara.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Top